Standardní diagnostika

 

MBTI - MEYER- BRIGGS TYPOLOGICKÝ INDIKÁTOR

Diagnostikuje kombinace osobnostních preferencí klientů (diagnostikovaných účastníků): smyslové či intuitivní typy s převahou myšlení nebo cítění introverty či extroverty s převahou percepce či úsudku.

Test umožňuje diagnostikovat osobnostní charakteristiky klienta, typologicky ho charakterizovat v rámci 16 základních osobnostních typů, případně dále zpřesňovat diagnostiku sekundárním, event. terciálním šetřením.

S vysokou pravděpodobností lze předvídat klientovy osobnostní předpoklady pro stávající či uvažované profesní, zájmové či jiné zařazení, případně formulovat i doporučení zaměřená na optimální rozvíjení silných stránek jeho osobnosti a osobní či profesní uplatnění.

BELBIN TEAM ROLES

Umožňuje charakterizovat předpoklady klienta ke kooperaci, týmové spolupráci, postihnout klíčové týmové role pracovníka v kategoriích: Chairman, Shaper, Company Worker, Plant, Resource Investigator, Monitor Evaluator, Team Worker a Company Finisher v jejich vzájemných vazbách.

Test umožňuje diagnostikovat a prognózovat klientovu tvořivost, myšlenkovou pružnost, zátěžovou odolnost, dominantnost, schopnost organizovat a vést druhé, respektuplnost, schopnost spolupracovat - optimalizovat jeho zařazení v týmu, pracovní skupině - tak, aby jeho osobnostních předpokladů bylo v týmové spolupráci v daných podmínkách co nejlépe využito.

TEST PROFESNÍCH PŘÍSTUPŮ

Umožňuje posoudit, do jaké míry a jak se klient orientuje na lidi, jaká je jeho sociální vnímavost, do jaké míry uplatňuje kooperativní či konkurenční přístup, do jaké míry a jak se orientuje na svěřené povinnosti, jaká je jeho sounáležitost s lidmi, firmou, jak je houževnatý, vytrvalý, jaká je jeho sebedůvěra, schopnost sebeprosazení, iniciativnost, osobní nasazení.

Zároveň test diagnostikuje vztah klienta k sobě samému: do jaké míry má jasno o svých potřebách, do jaké míry jsou tyto potřeby v souladu s požadavky druhých, firmy, do jaké míry si věří, jaké je jeho sebehodnocení, sebeúcta, zároveň však i vztah k druhým, respektování jejich potřeb a přání, asertivita, sklony k vůdcovství či k submisívnosti atd.

 
Medialist Mensa Strdanovský mlýn RH servis