Publikace

 

Účastníkům seminářů a nejen jim, nabízíme publikaci, která je určena všem, kteří se věnují nejrůznějším způsobem rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností, profesních a sociálních kompetencí dospělých účastníků. Poslouží tedy manažerům, lektorům, trenérům, moderátorům, facilitátorům, mediátorům, patronům - v podstatě každému, kdo chce efektivně působit na druhé. Je členěna do dvou, relativně samostatných dílů.

První díl je souhrnem (pro ty zkušenější repetitoriem) základních poznatků z oblasti vzdělávání dospělých s důrazem na široké spektrum forem a metod, které má lektor či trenér k dispozici, s řadou doporučení, jak optimalizovat využití jednotlivých metod a forem i jejich kombinací s ohledem na cíle, funkce a předpokládané efekty vzdělávací akce. Druhý díl se zabývá projektovým řízením vzdělávací akce, přístupem lektora ke vzdělávací akci, tvorbou, realizací a hodnocením vzdělávací akce.

Rukověť lektora, trenéra I.

publikace / 110 stran / ručně vázaná se zlaceným potiskem / 2.800,- Kč + 5% DPH /

Zahrnuje základní teoretickou výbavu lektora či trenéra dospělých. Zaměřuje se na cíle, funkce, principy, pomůcky a efekty vzdělávání dospělých. Zvláštní pozornost je věnována monologickým, dialogickým, skupinovým, kombinovaným a složeným formám vzdělávání dospělých a porovnání jejich možností a mezí z hlediska práce lektora či trenéra. Podrobně jsou též rozebírány metody používané a osvědčené v práci lektora s dospělými účastníky, zejména metody poznání, diskusní metody, metody rozhovoru, skupinového rozhovoru, argumentace a operační a výchovné metody tvořivého řešení problémů a rozvíjení individuální a skupinové/týmové tvořivosti.

Rukověť lektora, trenéra II.

publikace / 76 stran / ručně vázaná se zlaceným potiskem / 2.800,- Kč + 5% DPH /

Zabývá se plánováním a řízením vzdělávací akce, event. vzdělávacích cyklů a zvyšováním jejich efektivnosti. Klíčem k tomu je rozvoj osobnosti lektora, trenéra, zaměřený především na rozvíjení sociálních kompetencí a rozvíjení efektivních metod a forem vzdělávání dospělých účastníků. Zvláštní pozornost je věnována sociálním a zejména komunikačním dovednostem lektora či trenéra, zásadám jeho efektivního vystupování, vč. řešení problémových situací, jakými je např. pasivita skupiny, tématické bloudění, zvládání námitek, či dokonce osobních útoků, polemická argumentace, či krize ve skupině účastníků. Akcentovány jsou metody a techniky, které v praxi prokázaly vysokou úspěšnost: participativní a aktivizační metody, manažerské hry, hraní rolí, různé typy případových studií apod. Výkladový text je doplněn praktickými ukázkami vzdělávacích projektů a možnostmi jejich realizace.

 
Medialist Mensa Strdanovský mlýn RH servis